gototopgototop
Get Adobe Flash player

Statistics/สถิติผู้เยี่ยมชม

สมาชิก : 362
Content : 862
เว็บลิงก์ : 38
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 1831493
เรามี 23 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Gallery Image

217026_2047...
Image Detail

เว็บเครือข่ายคริสเตียน

Home Ministry/พันธกิจ บทความ สร้างสาวก..เขาสร้างอะไรกัน


โดย อจ.ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง

สร้างสาวก... เขาสร้างอะไรกัน?

 พระเยซูคริสต์ไม่เคยสอนให้เรา “สร้างสาวก” โดยการนำคนเหล่านั้นไปคริสตจักร  
หรือ ชักชวนพาเขาไปร่วมในกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์เท่านั้น   ในที่นี้
ไม่ได้หมายความว่า การพาผู้เชื่อไปที่คริสตจักร หรือ การร่วมในกลุ่มเรียน
พระคัมภีร์มิได้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งเติบโต
ในชีวิตของการเป็นสาวกพระคริสต์   แต่หมายความว่า ต้องทำมากกว่า
การสร้างความรู้และความเข้าใจในพระคัมภีร์เท่านั้น  และต้องดำเนินการ
ทั้งกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ในที่สุดแล้ว พระคริสต์จะเป็น
องค์พระผู้เป็นเจ้าในความนึกคิด และ ทั้งชีวิตของคนๆนั้น


เปาโลบอกทิโมธีในจดหมายฉบับที่สองว่า  จงมอบ คำสอนเหล่านั้นซึ่งท่าน
ได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายๆคน ไว้กับ บรรดาคนซื่อสัตย์ที่สามารถ
สอนคนอื่นได้ด้วย (“มอบ...ไว้กับ คนที่สัตย์ซื่อ”  “มอบ...ไว้กับ คนที่เชื่อถือได้
”  “มอบ...ไว้กับ คนที่ไว้วางใจได้”) (2ทิโมธี 2:2)  ในที่นี้ให้ทิโมธี มอบ สิ่งที่
เปาโลสอนและเป็นตัวอย่างชีวิตแก่ทิโมธี “ไว้กับ คนที่สัตย์ซื่อ” 
คำนี้รากศัพท์ภาษาเดิมในพระคัมภีร์ยุคคริสต์ศตวรรษแรก ใช้ภาพของการเงิน
การธนาคารมาให้ความหมาย คือ “การฝากเงิน” ในธนาคาร
(นำเอาสัจจะความจริงและรูปแบบการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ของ
พระเยซูคริสต์  ใส่, ฝากลงในชีวิตของผู้เชื่อคนอื่นๆ)  เพื่อที่จะให้เงินนั้น
เกิดดอกออกผล คือให้ใสสัจจะความจริงและรูปแบบการดำเนินชีวิตตาม
พระวจนะลงในชีวิตของผู้เชื่อคนอื่นๆ   เพื่อชีวิตการเป็นสาวกของ
พระเยซูคริสต์ของคนเหล่านั้นจะเติบโต เกิดผลงอกงาม


เราที่อยู่ในประเทศไทยที่มีประสบการณ์และคุ้นชินกับการเกษตรกรรม 
ถ้าจะอธิบายด้วยภาษาภาพพจน์แล้ว  คงกล่าวได้ว่า ให้ “หว่าน”  
เมล็ดแห่งสัจจะความจริงและรูปแบบการดำเนินชีวิตตามพระประสงค์
ของพระคริสต์ลงในชีวิตของผู้เชื่อคนอื่นๆ   เพื่อว่าเมล็ดนั้นจะงอก 
เจริญเติบโต  และเกิดผลในชีวิตของผู้เชื่อนคนนั้นๆ 
พระธรรม 2 ทิโมธี 2:2 จึงอาจแปลความสำหรับเราได้ว่า   
ทิโมธี  ท่านได้เรียนรู้มากมายหลายสิ่งหลายเรื่องจากข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านได้เอาเมล็ดแห่งสัจจะความจริงที่ท่านได้รับทั้งสิ้น
หว่านลงในชีวิตของผู้เชื่อคนอื่นๆที่ท่านสัมพันธ์พบเห็น”


เมื่อท่านสอนเยาวชนคนหนึ่งในเรื่องเกี่ยวกับพระคริสต์   ท่านกำลัง
หว่านเมล็ดแห่งสัจจะชีวิตลงในชีวิตจิตใจของเยาวชนคนนั้น  
เมื่อท่านได้แบ่งปันพระวจนะของพระเจ้าและอธิษฐานร่วมกับผู้เชื่อ
คนอื่นๆ   ท่านกำลังหว่านเมล็ดแห่งการเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์
ลงในชีวิตของกันและกัน   เพื่อเราจะเป็นสาวกที่แท้จริงของ
พระเยซูคริสต์ที่เห็นได้ชัดเจน
แท้จริงแล้ว สิ่งที่ข้าพเจ้าเขียนและ
แบ่งปันในขณะนี้เป็นรูปแบบชีวิต สัจจะความจริงที่บางท่านได้หว่านลง
ในชีวิตจิตใจของผมมาก่อน   และนี่คือการสร้างสาวก  
คือการที่นำเอาสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนและเป็นแบบอย่างแก่เรา 
หว่านลงในชีวิตจิตใจของผู้เชื่อคนอื่นๆ


มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการที่บ่งชี้ถึงการสร้างสาวกที่แท้จริงของ
พระเยซูคริสต์   ประการแรก สัมผัส เราไม่สามารถที่จะสร้างสาวก
จากที่ห่างไกล   การที่เหล็กจะฝนเหล็กได้ ก็โดยผ่านสัมพันธภาพ
ขัดสีส่วนตัวที่มีต่อกัน   เราหว่านการสัมผัสสัมพันธ์เมื่อเขาถูกคนอื่น
ละทิ้ง หรือ ไม่สนใจแยแส   เรายืนหยัดอยู่เคียงข้างเขา 
ในขณะที่ผู้อื่นตีจากหายหน้าไป


ประการที่สอง  เราต้องอุทิศหรือ ให้เวลา   เราไม่สามารถเกิดผล
ในชีวิตกระทำตามพระประสงค์ของพระคริสต์ให้สำเร็จเสร็จครบ
ในวันเดียวครั้งเดียว   เราจะไม่สามารถมีชีวิตคริสเตียนที่เติบโตขึ้น
ในเพียงชั่วค่ำคืน  พวกเราเป็นเหมือนต้นผลไม้ เช่น ลำไย  มะม่วง 
และ ฯลฯ  ที่ต้องใช้เวลาในการเติบโตกว่าที่จะเกิดผล


องค์ประกอบประการที่สามคือ สัจจะความจริง  เป็นสัจจะความจริง
ของพระวจนะของพระเจ้า   สิ่งนี้จะช่วยให้การสร้างสาวกอยู่บน
เส้นทางที่ถูกต้อง   มากกว่าการสร้างสาวกตามความคิดความเห็น
ความรู้สึกของผู้อื่น หรือ สถานการณ์รอบข้างพาไป   กระบวนการ
เครื่องมือ หรือ วิธีการสร้างสาวกใดๆจะไม่สามารถคงทนยืนหยัดได้
ถ้าสิ่งเหล่านี้มิได้กระทำบนรากฐานแห่งสัจจะความจริงของพระวจนะ  
หัวใจหรือแกนกลางของจิตวิญญาณแห่งการสร้างสาวกคือ
สัจจะแห่งพระวจนะของพระเจ้า


เป้าหมายของการสร้างสาวกนั้นมีมากกว่า การที่เราจะใส่ข้อมูความรู้
เรื่องพระคัมภีร์และความเชื่อลงในความรู้และความเข้าใจ
ของผู้เชื่อเท่านั้น   แต่เป็นกระบวนการที่ชีวิตของผู้เชื่อคนนั้นๆ
ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามสัจจะความจริงของพระวจนะต่างหาก

 

 

ประสิทธิ์ แซ่ตั้ง

บ้านแม่แก้ดน้อย  สันทราย  เชียงใหม่